DOSSIER CONFIDENCIAL

d’Albert Anglada

 Publicació trimestral sobre política, influències i negocis

a Osona i el Sud del Ripollès

 Cròniques de la Jet-Set local

 Versió resumida dels números 13, 14, 15 i 16

Any 2005

La versió sencera va estar a la venda durant tot el trimestre -només els dissabtes al matí-

a la meva parada de llibres vells i antics que hi ha al mercat de Vic

 entre el Passeig i el C/ de Gurb).  

El 2005 aquest dossier ja era trimestral

El confidencial a Internet:

www.albertanglada.com

E-mail: albert@albertanglada.com

C/ Pont, 2, 3er pis (part posterior).

St. Quirze de Besora (08580)

Dipòsit Legal: B-2335-2003


—————————————————————————————————————————————–

 

L’ALCALDE DE TORELLÓ MIQUEL FRANCH I LA UGT-SICO

Tot i els conflictes laborals que hi pugui haver amb personal de l’Ajuntament de Torelló, l’alcalde d’aquesta població Miquel Franch en el fons és una persona tradicionalment respectada al món de l’UGT d’Osona. El màxim dirigent d’UGT-SICO,Cesc Poch, tot i ser militant d’ERC manté excel·lents relacions amb bona part dels principals responsables del PSC a Osona.

Per contra, qui tradicionalment no ha estat tant ben considerat per l’UGT és l’alcalde de Centelles, Miquel Arisa. De tota manera, en aquests moments les relacions amb ell no són pas dolentes del tot.

 


EMBUTITS ESPINA SA:

Embutits Espina SA va ser constituïda a Vic el 15-1-1980. El domicili actual és al polígon industrial Mas Beuló, Carretera de Manlleu, km 1 de Vic. La seva activitat consisteix en la realització de totes les operacions relacionades amb la fabricació d’embotits, tant pel que fa a la part industrial com comercial, així com qualsevol altra activitat relacionada amb l’esmentat objecte social. L’import net de la xifra de negocis ha estat de 20.290.606’55 euros. El 2002 va ser de 20.144.868’80.

La societat posseeix participacions majoritàries en vàries societats que no cotitzen en borsa. Aquesta informació correspon exclusivament als comptes individuals d’Embutits Espina SA.

El benefici de l’exercici ha estat de 282.034’15 euros, dels quals 26.023’48 van a reserva legal i 256.010’67 a reserves voluntàries.

 

Immobilitzacions materials:

 

Sistema d’amortització lineal:

 

 

Percentatge anual / Anys de vida útil estimada

 

- Construccions 3 / 33’33

- Maquinària 12 / 8’33

- Utillatge 25 / 4

- Altres instal·lacions 10 / 10

- Mobiliari 10 / 10

- Equips procés d’informació 25 / 4

- Elements de transport 16 / 6’25

 

El càrrec al compte de pèrdues i guanys del 2003 en concepte d’amortització de l’immobilitzat material ha estat de 504.535’67 euros.

A 31-12-2003 les provisions de participacions en empreses del grup i associades han estat de 531.961’76 euros, de les que 172.584’90 s’han dotat amb càrrec al compte de pèrdues i guanys del 2003. Les existències de matèries primes i auxiliars es troben valorades als costos d’adquisició pel mètode Fifo.

La provisió per insolvències de deutors registrada per la societat és de 47.204’29 euros. El càrrec net als resultats d’aquest exercici per aquest concepte ha estat de 25.932’48 euros. Durant el 2003 la societat ha efectuat una cancel·lació de saldos antics ja totalment provisionats provinents d’exercicis anteriors per 210.333’13 euros. L’import dels efectes descomptats en entitats financeres pendents de venciment a 31-12-03 és de 39.655’14 euros. L’abonament al compte de pèrdues i guanys del 2003 en concepte d’excés de provisió per depreciació de la cartera de valors ha estat de 57.988’59 euros. La cartera de valors correspon a les aportacions realitzades en diferents fons d’inversió i accions amb cotització oficial valorades al seu valor de cost.

Pel què fa a la classificació entre curt i llarg termini, es considera llarg termini quan és superior a dotze mesos comptant a partir de la data de tancament de l’exercici. La societat no té contret amb el personal cap obligació de matèria de complements futurs de pensions, i pel què fa al balanç de situació no inclou cap provisió per aquest concepte. A 31-12-03 s’han fet els càlculs necessaris per determinar l’impost sobre societats meritat i ha estat de 128.315’68 euros. Aquest càlcul inclou l’activació del crèdit derivat de les deduccions pendents d’aplicació generades el 2003 per un import de 10.151’36 euros i la cancel·lació de 22.6969’73 euros de deduccions activades generades en exercicis anteriors.

 

Immobilitzat material:

 

Cost:

31-12-02 / 31-12-03

 

Terrenys i béns naturals 327.471’31 / 327.471’31

- Construccions 2.138.865’95 / 2.093.150’31

- Maquinària 3.241.019’27 / 3.663.722’64

- Utillatge 281.276’67 / 293.253’76

- Altres instal·lacions 1.726.518’11 / 1.868.836’66

- Mobiliari 53.592’23 / 53.592’23

- Equips procés d’informació 192.480’38 / 193.709’26

- Elements de transport 178.446’92 / 194.405’26

- Bestretes i immobilitzat en curs 20.055’27 / 13.887’15

Total: 8.159.726’11 / 8.702.028’58

 

Immobilitzat material net 4.326.644’03 / 4.437.422’30

(restades les amortitzacions acumulades).

 

 

Tot l’immobilitzat és propietat de la societat i de lliure disposició no estant subjecte a cap càrrega, gravamen o garantia.

 

L’efecte de la revalorització dels actius realitzada a l’abast de lleis d’actualització sobre la dotació a l’amortització de l’exercici és de 4.193’48 euros import similar al que afectarà al compte de pèrdues i guanys del proper exercici social. L’immobilitzat material no afecte directament a l’explotació té un valor net de 182.808’02 euros i consisteix bàsicament en despatxos comercials que es troben inclosos dins de l’epígraf “construccions”.

 

Participacions en empreses del grup i associades:


Empreses del grup:

- Espina Romania Prod. ImpexS.R.L. Participació directa: 100%. Valor de la inversió: 434.237’98. Import de la provisió: (434.237’98). VTC de la participació: (428.021’92). Domicili: Calea 13 Septiembrie 129, bloc T3A, etaj 3, apt. 10, sector 5, Bucarest (Romania). Comercialització d’elaborats càrnics. Capital social: 298.114’58. Reserves: (57.007’86). Resultat de l’exercici: (669.128’64). Total fons propis: (428.021’92). A 22-3-04 s’ha realitzat una aportació de capital de 600.345 euros per ampliar el capital social de la filial per potenciar la seva activitat.

 

- Espina Kanaan Product, SRL. Participació directa: 90%. Valor de la inversió: 97.723’78. Import de la provisió: (97.723’78). VTC de la participació: (11.728’29). Domicili: Splanil Unini, 162, sector 4, Bucarest (Romania). Inactiva. A 31-12-03 la societat es troba en procés de liquidació. Capital social: 10.154’65. Reserves: (23.186’08). Total fons propis: (13.031’43).

 

Empreses associades:

- Invertres 2001 SL. Participació directa: 50%. Valor de la inversió: 1.503. Valor net comptable: 1.503. C/ Verdaguer, 34 entresol C de Vic. Realització d’operacions immobiliàries i mobiliàries. A 31-12-03 aquesta societat no ha iniciat la seva activitat.

 

- Danuexport SRL. Participació directa: 50%. Valor de la inversió:15.000. Valor net comptable: 15.000. Domicili: Sos. Oltenitei 61, Bloc G4, scl, et5, at46, sector 4, Bucarest (Romania). Comercialització al major de carn i productes càrnics. A 31-12-03 aquesta societat es troba en procés de liquidació.

 

Altra informació sobre l’immobilitzat financer:

Instrument Financer lligat a un contracte d’assegurança d’import de 132.000 euros i venciment final màxim el 2012, amb rendibilitat lligada a una cistella de valors internacionals.

 

La societat disposa d’assegurances de tot risc industrial per les existències, formades per matèries primeres i altres provisionaments, i productes acabats.


Fons propis:

 

El capital subscrit és de 356.811 euros a 31-12-03 i era de 330.421 a 31-12-02. Està representat per 27.447 accions nominatives de 13 euros nominals cada una, totalment subscrites i desemborsades. Aquestes accions gaudeixen d’iguals drets polítics i econòmics.

 

Durant el 2003 s’ha fet una ampliació de capital de 26.390 euros a través de l’emissió de 2.030 noves accions al portador de 13 euros cada una i una prima d’emissió de 283 euros per acció. L’operació va ser totalment subscrita i desemborsada.

 

El 1995, el 2000, el 2001, el 2002 i el 2003 la societat ha rebut subvencions de capital de caràcter no reintegrable provinents de Feoga (DARP-MAPA), Direcció General d’Energia, DARP, Cidem, Agència Catalana de l’Aigua i Cdti per un valor net total de 383.802’17 euros.

 

Préstecs:

 

- Banc Popular. Tipus d’interès: 3’40%. Últim venciment: 20/04/08. Import inicial: 180.303 euros. Pendent al tancament: 155.614’78.

 

- Banc Popular. Tipus d’interès: 2’20%. Últim venciment: 22/05/04. Import inicial: 216.992 euros. Pendent al tancament: 216.992 euros.

 

Altres creditors a llarg termini:

 

- Préstec rebut CDTI. 304.930’66 euros.

 

El tipus d’interès d’aquest préstec és del 3’139% i l’últim venciment és el 2007.

 

Amb la societat Espina Romania Prod Impex. SRL Embutits Espina SA hi ha mantingut unes vendes netes de 1.033.427’57 euros i hi ha prestat uns serveis de 27.045’60 euros.

 

El número mig de personal durant el 2003 és de 108 persones, de les quals 79 a producció, 11 tècnics especialistes i personal de manteniment, 10 administració, 6 comercial i 2 direcció.

 

Serveis exteriors:

 

- Arrendaments i cànons 99.166’92

- Reparacions i conservació 355.127’48

- Serveis professionals 393.448’55

independents

- Transports 546.437’98

- Primes d’assegurances 87.824’95

- Serveis bancaris i similars 12.979’44

- Publicitat, propaganda i 246.767’33

relacions públiques

- Subministres 285.203’01

- Altres serveis 534.648’25

 

Hi ha hagut uns ingressos de 30.530’03 euros procedents de venda d’immobilitzat.

 

L’administrador únic, Juli Espina Ordeix, ha cobrat 38.625’61 euros en concepte de sous i 3.655’02 euros en retribucions en espècie.

 

L’import dels honoraris dels serveis d’auditoria han estat de 5.575 euros. Així mateix, l’auditor també ha cobrat 23.511 euros per serveis a altres societats vinculades. L’ha realitzada Manel Vilar Vinyeta de BDO Audiberia.

 

La societat es marca com a objectiu entrar en tots els mercats emergents de l’Europa de l’Est a través de la filial romanesa.

El 2003 la societat s’ha gastat 64.111’24 euros en recollida selectiva de residus.

 

NECESSITATS COMUNICATIVES PRESENTS I FUTURES

Osona i el Ripollès formen avui en dia una comunitat humana de més de cent cinquanta mil persones. Proliferen les petites empreses i els negocis de tota classe, i aquesta realitat amb la coexistència de gent de diferents cultures (amb els darrers fenomens d’immigració) fa preveure que aquesta zona viurà en el futur (tant proper com llunyà) realitats més complexes (per bé i per mal) que les que ha viscut fins ara.

Aquestes realitats més complexes comporten, i comportaran, una nova fase en la comunicació local. Des de la transició, en els darrers gairebé trenta anys de democràcia hi ha hagut el naixement (o renaixement) dels mitjans de comunicació comarcals (El 9 Nou i TV 9 Nou, La Marxa-TVO, Ràdio Vic-Ona Osona, les emissores municipals, el Diari de Vic, la premsa gratuïta exclusivament comercial, Internet….). Aquests mitjans estan bastant consolidats en la seva majoria.

En el futur proper i llunyà el que vindrà serà una especialització comunicativa necessària per resoldre situacions. Especialització de la qual ja n’hem vist fins ara alguns detalls. Es tracta de la comunicació privada per encàrrec, les relacions públiques destinades a resoldre les necessitats comunicatives d’una minoria organitzada que pretén influïr sobre el conjunt de la societat local, o en bona part d’ella.

Sens dubte, el primer sector on ja ha aparegut des de fa uns quants anys aquesta comunicació de caire privat ha estat el de les campanyes electorals de les eleccions municipals. Així, a les nostres comarques, sovint les principals candidatures contracten professionals, normalment periodistes en aquest cas, per ajudar a la millor difusió del seu missatge.

Després de la realitat de les eleccions municipals, en els darrers temps també han aparegut altres formes de comunicació privada com són l’elaboració de revistes d’empreses per encàrrec. Hi ha negocis que requereixen tenir revistes pròpies per millor difondre els productes. També, naturalment, hi ha les persones professionals de comunicació contractades per ajuntaments per portar petits departaments de premsa. Cada dia més.

De tota manera, a diferència del sector públic, la proliferació de departaments de premsa al sector privat no s’ha produït. En el terreny empresarial s’ha optat, almenys de moment, majoritàriament perquè les tasques que hi hagi de premsa les portin responsables de màrqueting en plantilla que també porten altres responsabilitats. No s’ha acabat de veure la necessitat de manera general, però sí en casos concrets i puntuals. Casos concrets i puntuals que presumiblement aniran en augment.

També és una pràctica en alça l’elaboració de textos (discursos, comunicats, articles, programes…) per encàrrec a mida. Encertar el contingut i la forma dels textos és cada dia més important per causar els efectes desitjats sobre un públic.

Un altre aspecte del qual n’hem vist exemples és la comunicació en situacions de crisi normalment fins ara relacionada amb crisis i tancament d’empreses.

Així, aquest cas l’hem vist diverses vegades: En la darrera fallida d’Explasa hi va intervenir un gabinet de comunicació de Barcelona per portar la relació amb els mitjans de comunicació comarcal i el mateix va passar en el procés de tancament de les fàbriques osonenques del grup tèxtil Gossypium.

Són petites mostres d’una realitat que anirà en creixement. En els propers anys proliferaran assessors de comunicació contractats per empreses, persones, administracions o entitats amb l’ànim d’afrontar situacions complicades. I serà un terreny complexe on la correcta sol·lució dels problemes requerirà molta discreció, molta astúcia, habilitat i sentit comú.

De secrets sempre n’hi ha hagut, però anem cap a una societat on n’hi haurà molts més de secrets, i serà més necessari que mai que hi siguin perquè moltes coses puguin sortir bé.

D’altra banda, l’existència de secrets també incentivarà la investigació perquè sempre hi haurà gent que no sap però vol saber.INFORME SOBRE CHOCOVIC SA:

 

 

Chocovic SA té el seu domicili social a la Carretera N-152 quilòmetre 71,3 de Gurb. Es dedica a la fabricació de xocolata i altres productes derivats del cacau. El 2003 tenia 105 persones fixes i 15 eventuals. El 2002 en tenia 97 de fixes i 14 d’eventuals. L’auditoria dels comptes ha anat a càrrec de Deloitte & Touche España SL de Barcelona. Els beneficis de l’exercici han estat de 686.466 euros dels quals 17.817 van a reserva legal, 42.400 a dividend a compte, 259.150 a dividends i 367.099 a reserva voluntària.

 

Les despeses d’establiment que corresponien bàsicament a les despeses incurrides en el trasllat i inici de funcionament de la nova fàbrica a Gurb han estat totalment amortitzades en aquest exercici. La resta de despeses d’aquest apartat, que corresponien a despesa d’ampliació de capital, estan comptabilitzades amb les despeses incurrides i s’amortitzen linialment en un període de cinc anys.

 

La societat amortitza el seu immobilitzat immaterial seguint el mètode linial a raó d’un 25% anual. I l’immobilitzat material també amb el mètode linial distribuint el cost dels actius entre els anys de vida útil estimada.

 

La societat participa majoritariament en el capital social d’algunes societats. Els comptes no reflecteixen als augments o disminucions del valor dels diferents components patrimonials de la societat en aquestes societats que resultarien d’aplicar criteris de consolidació per aquestes participacions majoritàries, i de comptabilització, segons el mètode de posada en equivalència per les altres participacions. Si s’haguessin reflexat aquestes variacions suposarien un augment de les reserves de 7.089 mils d’euros, un augment del resultat de l’exercici de 1.562 mils d’euros i un augment de la xifra d’actius i de la xifra de negocis de 25.331 i 50.630 mils d’euros respectivament.

 

La societat ha cancelat les despeses d’establiment que quedaven pendents provinents de la fusió amb Novacrem SA. L’efecte en el compte de resultats de la cancelació d’aquestes despeses d’establiment ascendeix a 244.723 euros.

 

Immobilitzacions immaterials:

 

Saldo inicial / Saldo final

 

Concessions administratives

Cost 4.264 / 4.264

Amortització acumulada (4.264) / (4.264)

 

Aplicacions informàtiques 21.389 / 15.041

Cost 57.865 / 66.600

Amortització acumulada (36.476) / (51.559)

 

Drets sobre béns en règim 71.148 / 171.588

D’arrendament financer

Cost 97.666 / 184.516

Amortització acumulada (26.518) / (12.928)

 

 

La societat utilitza els següents béns en règim d’arrendament financer:

 

- Material refinador. 36 mesos de duració del contracte. 3 mesos transcorreguts. 86.243 euros de cost en origen sense opció de compra. Quotes satisfetes present exercici: 7.506. Quotes pendents a curt termini: 34.826. Quotes pendents a llarg termini: 61.346. Valor opció de compra: 2.502.

 

- Tanc emmagatzematge. 36 mesos de duració del contracte. 6 mesos transcorreguts. 92.992 euros de cost en origen sense opció de compra. 19.463 euros de quotes satisfetes en el present exercici. Quotes pendents a curt termini: 38.825. Quotes pendents a llarg termini: 52.095. Valor opció de compra: 2.779.

 

Immobilitzacions materials:

 

Saldo inicial / Saldo final

 

 

Construccions 78.269 / 67.929

Cost 129.248 / 129.248

Amortització acumulada (50.979) / (61.319)

 

Instal·lacions tècniques 5.087.025 / 3.905.224

i maquinària

Cost 13.733.872 / 14.096.586

Amortització acumulada (8.646.847) / (10.191.362)

 

Altres instal·lacions, 98.882 / 60.507

Utillatge i mobiliari

Cost 412.480 / 374.182

Amortització acumulada (313.598) / (313.675)

 

Equips per procés 45.420 / 31.256

D’informació

Cost 229.091 / 240.356

Amortització acumulada (183.671) / (209.100)

 

Elements de transport 9.111 / 13.125

Cost 53.157 / 38.348

Amortització acumulada (44.046) / (25.223)

 

 

Altre immobilitzat 14.809 / 10.166

Cost 106.806 / 106.806

Amortització acumulada (91.997) / (96.640)

 

Immobilitzat en curs 17.599 / 28.913

Cost

Amortització acumulada

 

 

Total 5.351.115 / 4.117.120

Cost 14.682.253 / 15.014.439

Amortització acumulada (9.331.138) / (10.897.319)

 

A 31-12-2003 es troben totalment amortitzats elements de l’immobilitzat material els valors d’actiu dels quals, i la corresponent amortització, ascendeixen a 5.022.190 euros.

 

Durant el present exercici la societat ha calculat el percentatge d’amortització de les seves instal·lacions tècniques i maquinària, incrementant-lo del 12% al 18’45% per adaptar-la als torns de producció reals. L’efecte en el compte de resultats representa un increment de la dotació a l’amortització en 521.858 euros.

 

En l’exercici 1996 la societat va actualitzar el seu immobilitzat material. L’increment net de valor resultant es troba totalment amortitzat des del 2002.

 

 

Immobilitzacions financeres:

 

Saldo inicial / Saldo final

 

- Participacions en empreses del grup 1.497.524 / 2.109.720

- Altres crèdits 23.857 / 17.892

- Dipòsits a llarg termini 2.870 / 3.510

- Provisions (235.400) / (681.686)

 

 

Les adicions de l’exercici corresponen bàsicament a ampliacions i aportacions per compensació de pèrdues en les societats Chocovic France SARL, Chocovic Italia SRL i Aula Chocovic SL.

 


Inversions financeres temporals:


- Valors de renda fixa a curt termini. 65.000 (saldo inicial). 670.000 (saldo final).

 

El saldo correspon a un dipòsit realitzat el 30-12-2003 amb venciment el 9-1-2004 que devenga un tipus d’interès del 2%.

 

Participacions en empreses del grup:


- Chocovic Italia SRL. Via Carpaccio, 7. Milà. Activitat comercial. Fracció de capital que es té directament: 99%. Capital: 50.000. Resultats negatius d’exercicis anteriors: (13.140). Resultat ordinari de l’exercici: (138.396). Resultat extraordinari de l’exercici: 133.849. Valor net segons llibres de la participació: 37.940.

 

- Nederland SA. Carretera de la Vila, km 0’6. Viladecans. Activitat de premsat de cacau. Fracció del capital que es té directament: 84’68%. Capital: 1.333.500. Prima d’emissió: 300.506. Reserves: 8.378.243. Resultat ordinari de l’exercici: 1.481.552. Resultat extraordinari de l’exercici: 2.004. Valor net segons llibres de la participació: 1.262.127.

 

- Chocovic Nederland B.V. Zaandam. Holanda. Activitat comercial. Fracció del capital que es té directament: 65%. Fracció del capital que es té indirectament: 25’40%. Capital: 167.899. Resultats negatius d’exercicis anteriors: (482.192). Resultat ordinari de l’exercici: (2.513). Resultat extraordinari de l’exercici: 428. Provisió de riscs i despeses: (95.648).

 

- Chocovic France S.A.R.L. Immeuble le Saint Amour. Espace Loché (França). Activitat comercial. Fracció del capital que es té directament: 49’18%. Fracció del capital que es té indirectament: 41’87%. Capital: 550.000. Reserves: 12.729. Resultat ordinari de l’exercici: (283.766). Resultat extraordinari de l’exercici: (1.796). Valor net segons llibres de la participació: 127.968.

 

- Aula Chocovic SL. Carretera Barcelona-Puigcerdà, km 71’3. Gurb. Escola de fabricació de xocolata. Fracció de capital que es té directament: 100%. Capital: 3.005. Resultats negatius d’exercicis anteriors: (36.000). Resultat ordinari de l’exercici: 39.327. Resultat extraordinari de l’exercici: 305.

 

L’import comptabilitzat com a “Provisió de riscs i despeses” correspon a la dotació dels fons propis negatius d’aquestes societats del grup.

 

A més, Chocovic SA té indirectament a través de les societats Nederland SA i Chocovic France S.A.R.L .les següents participacions:


- Commodity SA. Carrer de la Vila, km 07. Viladecans. Activitat de comercialitzar productes alimentaris de tota mena. Fracció del capital que es té indirectament: 10’60%. Capital: 75.000. Reserves: 141.139. Resultat negatiu d’exercicis anteriors: (41.581). Resultats de l’exercici: 6.421.

 

- Dachy SA. Betlem, 55. Barcelona. Activitat de fabricació de xocolata i altres productes derivats del cacau. Fracció del capital que es té indirectament: 53’57%. Capital: 1.478.490. Reserves: 70.602. Resultat negatiu d’exercicis anteriors: (601.932). Resultat de l’exercici: 116.353.

 

- Starcereals SA. Noi del Sucre, s/n. Viladecans. Activitat de comercialitzar productes alimentaris de tota mena. Fracció del capital que es té indirectament: 56’46%. Capital: 63.210. Reserves: 4.213. Resultats negatius d’exercicis anteriors: (720). Resultats de l’exercici: 1.463.

 

- Chocovic France Industrie S.R.A.L. Immeuble Le Saint Amour. Espace Loché (França). Activitat comercial. Fracció del capital que es té indirectament: 49’18%. Capital: 8.000. Resultats negatius d’exercicis anteriors: (540.030). Resultats de l’exercici: 537.552.

 

Existències:

 

 

Euros

 

- Matèries primeres. 1.162.386

- Mercaderies. 223.035

- Productes acabats. 4.180.528

- Envasos i embalatges. 280.072

- Anticips a proveïdors. 55.500

- Provisió per obsolescència. (187.512)

 

Els administradors de Chocovic SA són Gabriel Rius Casanovas, Josep Maria Rius Casanovas i Joan Rius Casanovas.


Saldos amb empreses del grup i vinculades:_


Empreses del grup i vinculades Deutes amb empreses del grup

Deudores i vinculades

Curt termini

Aula Chocovic SL. 12.158 / 9.685

Chocovic Italia SL. 470.444 / 30.679

Nederland SA 45.148 / 2.323.541

Moner y Llacuna SA 5.995 / 1.045.326

Dachy SA 256.888 / 379

Commodity SA 30 / 113.257

H.S.A 615 / 10.028

Chocovic France S.A.R.L 1.094.110 / 20.478

Chocovic France Industrie 1.166

S.R.L


Llarg termini


Préstec a llarg termini 184.651

A Nederland SA

 

Desemborsaments pendents 721.215

Sobre accions no exigits

 

El préstec concedit per Nederland SA devenga un interès anual del 3’5% i no existeix un venciment fixat. Tot i així la direcció de Chocovic SA estima que la seva devolució no serà anterior al 31-12-2004 i per aquest motiu es classifica a llarg termini. Els interessos devengats en l’exercici i no pagats ascendeixen a 6.276 euros.

 

Els “desemborsaments pendents sobre accions no exigits” corresponen a un import pendent de desemborsar per la inversió realitzada a Nederland SA durant el 1991 per un total de 1.262.127 euros i el termini màxim de desemborsament venç el 20-6-2010.

 

Els comptes a cobrar i a pagar a curt termini s’han generat per l’operativa comercial entre les societats d’acord a condicions de mercat.


Fons propis:

 

Saldo inicial / Saldo final

 

- Capital subscrit 898.513 / 987.600

- Reserva de 57.171 / 57.171

revalorització

- Reserva legal 176.769 / 179.703

- Reserva per accions 48.081 / 48.067

pròpies

- Reserves voluntàries 3.529.546 / 3.822.663

- Dividend a compte (42.400)

- Resultat de l’exercici 386.637 / 686.466

 

Amb data 25-11-2003 el consell d’administració va acordar la distribució d’un dividend a compte del resultat de l’exercici per un import de 42.400 euros. El benefici net del 2003 ha estat de 686.466 euros, no presentant problemes de liquidesa i podent fer front tranquilament a les necessitats financeres dels propers dotze mesos.

 

El capital social està representat per 164.600 accions nominatives de 6 euros de valor nominal cada una, totalment subscrites i desemborsades.

 

El 30-11-2003 s’ha procedit a fer una ampliació de capital de 90.600 euros a càrrec a reserves voluntàries a través de l’emissió de 15.100 noves accions. En la mateixa data s’ha fet una reducció de capital per arrodonir el nominal de les accions de 6’010121 a 6 euros. L’import d’aquesta reducció de capital és de 1.513 euros i ha estat restituit als corresponents accionistes.

 

A 31-12-2003 l’única empresa accionista de la societat amb participacio igual o superior al 10% del capital és Trade & Trade SA amb una participació del 93’64%.

 

El total d’accions pròpies van ser adquirides el 1991 i representen el 0’87% del capital social essent 1.425 accions comunes amb un preu d’adquisició de 33’73 euros. La reserva de 48.067 euros s’haurà de mantenir en tant les accions no siguin alienades o amortitzades.


Deutes amb entitats de crèdit:

 

 

Límit Curt termini / Llarg termini

 

- Préstecs 766.446 / 120.203

- Línies de crèdit 1.181.315 / 39.028

- Línies de descompte 5.584.030 / 3.397.410

- Línies de 2.921.235 / 1.644.264

finançament d’operacions

amb l’exterior

- Línies de finançament 2.310.000 / 1.786.898

d’operacions amb l’interior 4.996

pendents de pagament

- Deutes per arrendament 73.651 / 118.722

financer


Préstecs:

 

Curt termini (2004) / Llarg termini

 

- Banc Sabadell SA 350.000

- Banco Santander Central Hispano SA 300.000

- Banco Español de Crédito SA 56.345

- Banco Santander Central Hispano SA 60.101+60.101 (2005)+60.102 (2006).

 

El préstec del Banc de Sabadell va ser concedit l’1-4-2003 amb un tipus d’interès de 2’3730 (TAE de 2’39%) i venciment 1-4-2004.

 

El préstec de Banco Santander Central Hispano va ser concedit el 29-5-2003 amb venciment 29-5-2004. Aquest préstec té una subvenció d’interessos equivalent a 0’75 punts percentuals atorgat pel Copca. Les operacions es formalitzen a un tipus d’interès nominal d’euribor menys 0’25% tipus fix per tota la duració del préstec. L’interès remuneratori a favor del banc és de 1’920% nominal anual (TAE 1’961%).

 

El préstec del Banco Español de Crédito va ser concedit el 19-2-1999 pagant en quotes semestrals amb un període de carència d’un any des de la data de contractació i amb un venciment final el 2004. El tipus d’interès fixat és de l’euribor més 0’25 punts percentuals.

 

El préstec de Banco Santander Central Hispano SA va ser concedit el 19-9-1999 pagant en quotes semestrals amb un període de carència de dos anys des de la data de contractació i amb un venciment final el 2006. El tipus d’interès fixat és de l’ICO més 0’75 punts percentuals. El tipus d’interès mig per deutes a llarg termini durant el 2003 va ascendir un 5’27% aproximadament.

 

La societat, junt amb altres societats del grup, té signats contractes de pòlisses de crèdit amb diverses entitats financeres de la que és fiador solidari.

 

La societat avala a Nederland SA per 300.506 euros i a Dachy SA per 150.253 euros.

 

El número mig de persones empleades el 2003 és de 120, de les quals 33 a administració, 84 a fàbrica i 3 a direcció.

 

Transaccions amb empreses del grup:


- Compres: 17.077.298.

- Vendes: (3.730.871).

- Despeses per serveis rebuts: 696.687.

 

Els honoraris relatius a serveis d’auditoria han ascendit a 18.654 euros.

 

Durant el 2003 no hi ha hagut retribucions al consell d’administració.

 

Hi ha hagut inversions mediambientals de 244.617 euros que corresponen a una depuradora pel tractament d’aigües residuals. El 2002 es va rebre una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per un import de 39.523 euros per cobrir parcialment la inversió d’aquesta depuradora.

 

Durant l’exercici la xifra de negoci ha assolit la quantitat de 43’6 milions d’euros amb un increment del 9’4%. El marge brut s’ha incrementat un 0’9%. L’import de les vendes a la Unió Europea i a tercers països s’ha incrementat un 8%, representant el 22’4% de la xifra de negoci. Pels propers exercicis la societat vol dedicar especial atenció al mercat dels EEUU. El seu sistema de qualitat té les normes ISO 9001: 2000. La companyia disposa d’una planta pilot per la investigació de nous productes.

 

 

L’AJUNTAMENT DE MANLLEU FAVORABLE A LA COMPATIBILITAT D’USOS INDUSTRIALS QUE ELS CASULÀ VOLEN A LA FINCA EL DOLCET


En la junta de govern local del 8 de juny l’Ajuntament de Manlleu va aprovar l’informe emès per l’àrea de Serveis Territorials que a la pràctica li permet triar entre fer una interpretació restrictiva o permissiva de la llei, i en conseqüència l’equip de govern va decidir emetre informe favorable (interpretació permissiva) a la compatibilitat urbanística dels usos industrials que es pretenen ubicar a la finca del “Dolcet” (antiga Terinsa) d’acord amb la sol·licitud presentada per Albert Vilà Espino(àlias Casolà), en nom i representació de Barnasintex SL. L’informe favorable és una expectativa a concretar per les activitats demanades que queden supeditades a la concessió de la llicència pertinent.

En concret els Casulà sol·liciten el trasllat a aquesta finca d’una activitat de taller de fabricació d’envasos metàl·lics (Amura SA) i un taller d’envernissats tenyits i lacats (Envernissats Font SL).

 

 

MOLTA CONFIANÇA ENTRE L’ALCALDE DE TORELLÓ I LA DIPUTADA FLORA VILALTA


L’alcalde de Torelló Miquel Franch, i la diputada Flora Vilalta (que també forma part de l’equip de govern del municipi) es tenen molta confiança des de fa molts anys. Aquesta és una dada important a tenir en compte per situar-se en qui és qui al poder polític local de la vila.

 

 

IDEES RELACIONADES AMB LA IMATGE I LA FAMA


La saviesa popular sempre ha remarcat que “la cara és el mirall de l’ànima”. És a dir que a la cara, a la superfície, a la façana….queda reflexat l’estat de l’interior. A partir d’aquesta frase col·loquial podem entendre unes quantes idees relaciones amb la imatge, la fama o la marca que tenen les institucions o els negocis, siguin del tamany que siguin.

Sense entrar en temes de disseny, aquesta “ànima” d’una empresa o institució és d’una gran importància de cara a mantenir, ampliar i consolidar segments de mercat. Les impressions de la gent tenen la seva importància. I s’obtenen impressions positives a partir d’actuacions serioses i ben pensades.

 

- D’entrada, una primera realitat d’on surten les impressions és a partir de les tasques concretes que es fan. Dels resultats coneguts. I que es treballi bé (amb qualitat). I que, dins del què sigui possible, hi hagi certa varietat (o novetats) en les activitats. I del què aporten aquestes tasques al mercat i en certa manera també a la societat. Als consumidors i consumidores.

 

- A partir de les impressions que surten de les tasques concretes que es fan és d’una importància enorme també transmetre sensació d’ordre i seguretat. De què no hi ha caos, que hi ha seriositat i que mana algú. I aquest algú és responsable i prudent. S’hi pot confiar.

 

- També té valor l’entorn amb què es relaciona l’empresa o institució. Els equips de gent que hi treballen o hi col·laboren. El tipus de gent que es mou al voltant de l’activitat i les seves qualitats.

 

- Un altre valor de primer ordre és la solvència. Si hi ha garantia de solvència hi ha molt de guanyat. I més als temps que es viuen avui en dia. Solvència també lligada a honestedat.

 

- Autenticitat, lleialtat i legalitat. Té valor saber que sempre es compleix la legislació vigent de manera impecable. Al cent per cent. I que sempre serà així.

 

- També genera confiança veure clar que hi ha futur en l’activitat que es realitza. Molta gent té l’afició de fixar-se en els negocis de l’altra gent. I tothom intenta fer la comptabilitat de les butxaques dels altres (si s’hi acosten o no, normalment no ho sap ningú però hi ha coses que es poden veure més o menys clares). Cal caminar per camins segurs i la gent ho han d’entendre així. Que es va per camins segurs. O que els riscs (que sempre n’hi ha) no són de perill mortal.

 

- També es important que hi hagi educació i bones maneres en el tracte amb la gent. A tots els nivells. I en tots els estrats socials.

 

Finalment, hi hauria dos valors molt importants més especialment adients pel tipus d’empreses, i institucions, que hi ha a Osona i el Sud del Ripollès:

 

- Un valor altament positiu seria el d’independència (en el cas dels negocis). De saber de qui és un negoci. Que tingui unes cares visibles amb capacitat de decisió. Els negocis petits i mitjans que funcionen bé tenen prestigi. Hi ha un cert plus de confiança. Com a mínim hi han interlocutors clars i coneguts.

 

- I després hi hauria un valor més discutible que, en cas d’apostar-hi caldria fer-ho amb moderació i sense ostentació excessiva. Es tracta del valor de la tradició i la història del negoci o l’entitat. Cal combinar tradició i modernitat. Si bé tradició és un valor positiu, no tothom ho veu de la mateixa manera. Massa tradició podria també ser negatiu. La justa mesura.