DOSSIER CONFIDENCIAL

d’Albert Anglada

Publicació trimestral sobre política, influències i negocis

a Osona i el Sud del Ripollès

Cròniques de la Jet-Set local

Versió resumida dels números 1, 2, 3, 4, 5 i 6

Any 2003

Aquest any 2003 el dossier era bimensual

El confidencial a Internet:

www.albertanglada.com

E-mail: albert@albertanglada.com

C/ Pont, 2, 3er pis (part posterior).

St. Quirze de Besora (08580)

Dipòsit Legal: B-2335-2003

VENDES, INTERCANVIS I SUBSCRIPCIONS DE SUPORT (DE PAGAMENT):

Entre vendes, intercanvis, promocions gratuïtes temporals a clientela potencial i subscripcions de suport (de pagament) de cada número trimestral d’aquest Dossier confidencial d’Osona i el Sud del Ripollès actualment en circulen entre 50 i 100 exemplars (entre les dues versions: La resumida i l’ampliada)

De les subscripcions de suport alguns s’envien en un sobre tancat per correu ordinari i altres s’envien per e-mail.

El veuen entre 200 i 400 persones aproximadament. És habitual que en circulin fotocòpies d’algunes pàgines de tant en tant.

 

N’existeixen dues versions del Dossier Confidencial. Una de resumida que es ven durant tot el trimestre – els dissabtes al matí- a la meva parada de llibres vells i antics que hi ha al mercat de Vic entre el Passeig i el C/ de Gurb) a 2 euros cada exemplar. I també els diumenges a la meva parada de Sant Joan de les Abadesses. I una altra d’ampliada que només és accesible a través d’una  subscripció de suport (de pagament).

Les subscripcions de suport valen 249’60 euros/any (IVA inclòs) i a canvi reben una informació molt més ampliada que la versió de 2 euros i tenen dret a participar (ocasionalment) en l’elaboració del contingut . Aquest preu és una mica més del què val la subscripció per un any al bisetmanari d’informació general El 9 Nou d’Osona i el Sud del Ripollès.

Cada un dels quatre exemplars anuals del Dossier Confidencial Trimestral val 62’40 euros (IVA inclòs). Al sector professional d’investigació d’empreses i càrrecs directius de Catalunya un dossier complert (sempre només amb informació d’accés públic) acostuma a valer un preu semblant. I aquí pel mateix preu la clientela pot influir (ocasionalment) en la tria dels temes que s’investiguen i en els enfocaments que es fan.

Dret a incidir que té tota la clientela que paga la subscripció de suport que d’aquesta manera és com una mena de patrocini a petita escala.

Cal tenir present que ni la versió resumida ni la versió ampliada del Dossier Confidencial trimestral no tenen publicitat de cap classe.

Només té publicitat la web.

La clientela d’aquest dossier trimestral (de les dues versions) són persones de la política local, els mitjans de comunicació locals, l’advocacia i les empreses de les nostres comarques. Elveuen també bastanta gent dels equips de direcció d’empreses de la zona que tenen per costum anar a jugar al golf al club del Montanyà.

A Osona i el Sud del Ripollès hi ha unes 100 empreses amb facturacions milionàries. Uns 25 ajuntaments de cert volum de població (d’un total del 70) amb important moviment polític, i més o menys 50 professionals notables de l’advocacia i la comunicació. Aquesta gent són el públic potencial d’aquest dossier.

És real que actualment aquest DOSSIER CONFIDENCIAL el veuen sovint un alt percentatge de la gent important de les xarxes del poder polític local, i del capitalisme local. És a dir les elits polítiques i econòmiques d’Osona i el Sud del Ripollès.

Aquesta web del Dossier Confidencial de l’octubre 2012 (quan es va fer el nou disseny) fins a 31 de juliol del 2014 té més de 1.600 visitants únics (que és la dada més important d’audiència que tenen en compte les agències de publicitat).

—————————————————————————————————————–

Aquest Dossier confidencial de notícies (i també opinió) sobre política, influències i negocis d’Osona i el Sud del Ripollès- de l’assessor de comunicació Albert Anglada- surt cada tres mesos i es ven a les principals llibreries de Vic des del 2003.

La filosofia del producte és només tractar un tema si s’hi poden aportar elements nous diferents dels ja coneguts. En aquest sentit, és totalment complementari dels mitjans de comunicació convencionals. Per tant, si un tema no hi surt és perquè s’entén que en aquell moment la informació que en dóna la premsa és complerta. I si no és així, el dossier amplia, i matitza, aquells aspectes que la premsa no ha recollit. Es tracta informació econòmica, política i social sobre gent important d’Osona i el Sud del Ripollès. Cròniques de la Jet-Set local.

El dossier confidencial és una eina per obtenir el màxim d’informació sobre temes interessants en el dia a dia de la política, l’economia, i els negocis i per aprofundir en aspectes molt seriosos d’aquesta realitat.

 Albert Anglada Freixer (veí de Sant Quirze de Besora) ha estat subdirector de La Marxa de 1991 a 1996, on portava les seccions de política i economia pràcticament des dels inicis d’aquest setmanari. Del 1996 al 1998, va treballar per una empresa a Vic, i a Barcelona, elaborant dossiers d’informació de caire confidencial. Des del 1999 és un professional autònom que treballa pel seu compte en el camp de la investigació periodística. Ha col·laborat al diari econòmic Cinco Días de Madrid. I ha publicat algunes monografies de temes locals i comarcals.

 

 

L’ÚS DEL RUMOR COM UNA ARMA EFICAÇ D’ATAC POLÍTIC

A més de les armes tradicionals de les confrontacions polítiques, l’ús del rumor com a eina de desgast i atac segueix una tendència al creixement. De tota manera, no tots els rumors funcionen, i si aquests no estan prou ben elaborats es poden tornar contra el prestigi d’aquell qui els emet.

El guió d’un bon rumor passa perquè tingui, encara que sigui d’una manera una mica retorçada, un fons de veritat. Com a mínim que pugui ser creible. D’altra banda, si la víctima del rumor reacciona a temps i, enlloc de molestar-se i prou, estudia la manera de contrarestar-lo estudiant què ha fet malament i rectificant algunes coses si cal, la vida d’aquest rumor negatiu serà efímera.

Ara, si no hi ha cap mena de reacció i, a més, es mostra una indignació massa visible, el més probable és que l’èxit del rumor sigui gran i la seva tasca de desgast efectiva.

 

 

COMPTES DE MANUFACTURAS MAX-PLÀSTIC SA:

 

Manufacturas Max-Plàstic SA té el seu domicili social al C/ de Queralbs, 19 de Ribes de Freser. Es dedica a la injecció i transformació de matèries plàstiques i fabricació d’articles acabats. El 2001 té 40 treballadors fixes i 8 d’eventuals. El 2000 en tenia 41 de fixes i 14 d’eventuals. La societat va ser constituida el 25-3-1981. Els beneficis de l’exercici han estat de 305.333.642 pessetes que es destinen íntegrament a reserves voluntàries. El 2000 va tenir uns beneficis de 473.948.937 pessetes. L’import net de la xifra de negocis és el 2001 de 4.630.686.906 pessetes. El 2000 va ser de 6.280.257.487 pessetes. L’import de les subvencions és de 19.829.961 pessetes, un cop imputada als resultats de l’exercici la part que correspon a l’amortització dels béns finançats per les subvencions.

Participacions en empreses del grup:

Max-Service SA: Domiciliada a la Carretera de Queralbs, s/n de Ribes de Freser. La seva activitat principal és la prestació d’altres serveis independents i el lloguer de béns mobles. D’aquesta entitat se’n posseeix una participació directa del 52%. Aquesta participació correspon a un nominal total de 5.277.764 pessetes, essent el seu valor teòric de 120.592.629 pessetes. El capital social de l’entitat és de 10.149.546 pessetes.

Les dades més rellevants de l’exercici 2000 són les següents: Reserves totals (157.138.710 pessetes). Resultat de l’exercici (64.620.645 pessetes). Resultat ordinari (64.620.645 pessetes). Durant l’exercici referit no s’han distribuït dividends.

Max-Disseny Tècnic SL: Domiciliada a la Carretera de Queralbs, 19 de Ribes de Freser. La seva activitat principal és la fabricació d’accessoris, parts i peces soltes d’aparells electrodomèstics. D’aquesta entitat se’n posseeix una participació directa del 96’26%. Aquesta participació correspon a un nominal de 10.410.772 pessetes, essent el seu valor teòric de 55.985.740 pessetes. El capital social total és de 10.815.091 pessetes.

Les dades més rellevants de l’exercici 2000 són: Reserves totals (40.495.698 pessetes). Resultat de l’exercici (6.849.241 pessetes). Resultat ordinari (6.234.261 pessetes). Resultat extraordinari (614.980 pessetes). Durant l’exercici referit no s’han distribuït dividends.

Fàmax SA: Domiciliada al C/ Bellfort, 123 de Manlleu. La seva activitat principal és la fabricació de motlles per a màquines de la indústria transformadora del plàstic i la fabricació d’articles acabats en matèries plàstiques. D’aquesta entitat se’n posseeix una participació directa del 85’91%. Aquesta participació correspon a un nominal total de 61.466.316 pessetes, essent el seu valor teòric de 119.833.201 pessetes. El capital social total és de 71.545.983 pessetes.

Les dades més rellevants de l’exercici 2000 són: Reserves totals (51.135.084 pessetes). Resultat de l’exercici (16.803.196 pessetes). Resultat ordinari (16.803.196 pessetes). Durant l’exercici referit no s’han distribuït dividends.

Manufacturas Max-Plàstic SA també té participació en el capital d’una societat estrangera, la qual suposa una posició de domini. Durant el 2001 l’entitat no ha rebut dividends de la societat. Per raons d’estratègia comercial i salvaguarda d’interessos no l’empresa no dóna informació més detallada.

Venciment en els pròxims cinc anys:

-Crèdits a empreses del grup amb venciment de menys de cinc anys: 30.235.946 pessetes.

-Cartera de valors de renda fixa amb venciment dins del primer any: 1.609.801.984 pessetes.

Taxa mitjana de rendibilitat:

Les inversions financeres mantingudes per l’empresa durant l’exercici han produït rendes derivades d’una taxa mitjana del 4%-5%

El capital subscrit és de 50.000.000 pessetes (5.000 títols de valor nominal 10.000 pessetes cada un). La reserva per accions pròpies ascendeix a 420.000.000 pessetes (són 420 accions pròpies en cartera i el valor esmentat és el valor teòric. El nominal és de 4.200.000 pessetes). L’entitat manté garanties compromeses amb tercers que són 10.000.000 pessetes d’avals. L’auditoria dels comptes ha anat a càrrec de Jordi Sabaté, de Barcelona.

Transaccions amb empreses del grup:

Com a càrregues:

Compres efectuades: 284.349.794

Serveis rebuts: 1.332.777.385

Total 1.617.127.179 pessetes

Com a ingressos:

Vendes realitzades: 290.377.958 pessetes.

Xifra de negocis per àrees geogràfiques:

 

Estat espanyol: 3.572.150.513 pessetes

Resta de la Unió Europea: 186.029.947

Estranger 872.506.446

Total 4.630.686.906 pessetes

La societat ha gastat 9.654.674 pessetes en concepte de contenciosos judicials. L’òrgan d’administració s’ha retribuït 56.764.328 pessetes en concepte de sous i salaris. Els administradors solidaris són Jordi Foncillas Pàrraga i Albert FoncillasPàrraga.

La direcció entén que la societat està en ple desenvolupament de les seves activitats econòmiques. S’espera que el nivell de negoci es mantingui, si bé és possible un lleuger descens a conseqüència de l’estabilitat del mercat. De tota manera, no es preveuen pèrdues, ni grans inversions a curt termini.

 

TELEFÒNICA PRESENTA DENÚNCIES A L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES CONTRA EMPRESES QUE COMERCIALITZEN DIRECCIONS TELEFÒNIQUES

La companyia Telefònica està denunciant reiteradament a l’Agència de Protecció de Dades (APD) a empreses alienes a ella que comercialitzen direccions telefòniques tant en guies de paper, en CD’s, i per Internet. Es poden trobar al mercat serveis que permeten localitzar direccions i telèfons fàcilment. Telefònica considera que moltes empreses que es dediquen a aquesta activitat estan fent un ús il·legal de les dades.

 

 

COMPTES DE CÁRNICAS SOLÀ SA:

 

La societat té el seu domicili social al Camí Reial, s/n de Gurb. Tots els comptes estan expressats en euros. L’administrador únic és Carles Solà Estrada. El president de la junta d’accionistes de 30 de juny del 2002 (que aprova aquests comptes) ésJosep Solà Roura. Els beneficis de l’exercici 2001 es reparteixen en 28.339’39 euros per reserva legal i 255.054’56 per reserva voluntària. L’auditoria ha anat a càrrec de Fisges Auditors SL, auditors consultors de Barcelona.

Cárnicas Solà SA es va constituir com a societat anònima el 28 de març del 1983 no havent modificat des d’aleshores la seva denominació social. La societat es dedica al desenvolupament d’activitats agrícoles i ramaderes, la compravenda de bestiar de totes classes, la seva cria, selecció, reproducció i engreix; les activitats d’escorxador industrial i despecejament, la comercialització de canals de fabricació d’embotits i derivats càrnics, envasat, conservació i la seva comercialització i distribució; les activitats d’importació i exportació, tant d’animals vius com dels derivats càrnics i productes agrícoles, la creació, promoció, participació i gestió d’empreses, associacions, entitats tant públiques com privades i centres de distribució; l’estudi, desenvolupament i explotació de sistemes de fabricació, conservació, envasat, distribució i exposició de productes.

A 31-12-2001 la societat és titular de 84.531 accions d’Escorxador Frigorífic d’Osona SA cosa que representa un 15’775% de participació sobre el capital social d’aquesta entitat.

 

 

Clients per vendes i serveis:

- Anticips de crèdit: 838.000 euros.

- Clients de dubtós cobrament: 33.000 euros.

La companyia té concedida una disponibilitat per anticips de crèdit de 2.921.000 euros. A 31-12 tenia disposats 838.000 euros per aquest concepte.

El saldo del compte de clients de dubtós cobrament a 31-12-2001 està provisionat per la companyia en la seva totalitat.

El capital social a 31-12-2001 és de 3.000.000 euros, i està format per 250.000 accions al portador de 12 euros de valor nominal cada una, totalment subscrites i desemborsades.

 

A 30-11-2001 la companyia va rebre una subvenció de capital de la Generalitat de Catalunya per 351.000 euros per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes ramaders. La subvenció s’ha materialitzat en instal·lacions tècniques amb una vida útil de deu anys.

- Deduccions activitat exportadora medi ambient: 30.367 euros.

Deutes amb entitats de crèdit:

El saldo a 31-1-2001 pel què fa a préstecs bancaris en moneda europea i quotes pendents de contractes de leasing amb venciments a curt i llarg termini són els següents:

- Arrendament financer: 89.000 (llarg termini). 74.000 (curt termini). Total: 163.000.

- Préstecs: 1.348.000 (llarg termini). 425.000 (curt termini). Total: 1.773.000.

 

A curt termini:

- Part a curt termini de leasing: 74.000 euros.

- Préstecs Copca: 1.202.000 euros.

- Part a curt termini dels préstecs a llarg termini: 425.000 euros.

- Pòlisses de crèdit: 1.203.000 euros.

- Crèdit a l’exportació: 3.031.000 euros.

- Efectes descomptats: 838.000 euros.

La companyia té crèdits a l’exportació pendents de venciment a 31-12-2001 per 3.031.000 euros. En aquesta data té concedida una disponibilitat de descompte de 5.711.000 euros.

La societat té concedits crèdits al personal per un import de 18.000 euros, devengant un interès del 5’5% anual per l’exercici 2001. El número mitjà de persones empleades durant l’exercici ha estat de 149: un gerent, nou a administració, tres a vendes, 133 a producció i tres a manteniment. El 2000 eren 133 persones. L’administrador de la companyia ha devengat 108.693 euros en concepte de retribució, 4.314 euros com a retribució en espècie i 7.212 en un pla de pensions extern.

La companyia ha efectuat un esforç inversor important en els últims anys, augmentant fortament la seva capacitat productiva i el seu nivell tecnològic. La millora dels processos de producció i transformació, així com de comercialització li han permès salvar sense pèrdues un exercici marcat per circumstàncies molt dolentes pel sector: febre aftosa, pesta porcina clàssica, etc…

La xifra de negoci ha augmentat un 43’73% sobre l’exercici anterior. D’aquest espectacular increment, un 13’35% es a causa de l’increment dels quilos venguts i aproximadament un 30’38% a l’increment dels preus de venda.

Si bé en l’exercici 2001 s’ha generat un resultat positiu, l’increment dels preus de compra no s’ha vist compensat amb una pujada dels preus de venda, a causa d’això el marge brut de les transaccions ha estat menor que en l’exercici anterior.

L’evolució de la xifra de negocis en els darrers cinc exercicis ha estat la següent:

Any Xifra de negocis Variació respecte n-1 Resultat

1997 51.632.000 +15% 64.000

1998 38.612.000 -25% 470.000

1999 39.640.000 +2% 470.000

2000 53.926.000 +36% 262.000

2001 77.510.000 +44% 283.000

Durant l’exercici 2002 si les circumstàncies externes no són adverses, la companyia preveu augmentar la producció i venda en quant a quilograms recuperant el marge, cosa que permetrà una més gran rendibilitat sobre els recursos propis. Es treballa en obrir nous mercats per tal d’aconseguir un creixement sostingut per permetre la recuperació dels capitals invertits. Durant l’exercici 2001 la societat no ha efectuat tasques d’investigació i desenvolupament. La societat no té directa ni indirectament accions ni participacions representatives del seu capital, estant la totalitat del mateix en poder dels seus accionistes.

 

COMPTES DE TALLERS MALLA SA:

Tallers Malla SA té el seu domicili social a la Carretera de Barcelona a Puigcerdà, km 64’30 de Malla. El 2002 tenia 20 treballadors fixes i 2 d’eventuals. I el 2001 en tenia 22 de fixes i 1 d’eventual. La societat es va constituïr el 3 de novembre del 1979. La seva activitat consisteix en la compra-venda, permuta, lloguer, reparació, pupilatge i dipòsit de tota classe de vehicles, nous i usats, i els seus remolcs, així com tota classe de peces, recanvis, accessoris, utillatges, pneumàtics, lubricants i altres elements necessaris per la seva reparació i manteniment, així com qualsevol altra activitat relacionada amb el mencionat objecte social. La societat es concessionària de la firma Automóviles Citroën España SA.

El benefici de l’exercici ha ascendit a 53.926’31 euros que es destinen integrament a reserves voluntàries.

Immobilitzacions materials:

Cost:

31/12/01 / 31/12/02

- Terrenys i construccions 760.553’82 / 760.553’82

- Instal·lacions tècniques 315.018’87 / 255.287’28

- Maquinària 113.880’97 / 140.769’76

- Utillatge 16.690’45 / 9.636’50

- Mobiliari 100.150’77 / 41.738’06

- Equips procés 32.146’44 7 32.146’44

d’informació

- Elements de transport 36.521’61 / 38.047’78

- Altre immobilitzat 2.714’92 7 2.714’92

material

 

L’immobilitzat material no afecte directament a l’explotació mostra un valor net de 238.977’81 euros i consisteix bàsicament en uns locals comercials adquirits durant l’exercici 2001. Aquests locals comercials es troben hipotecats havent la societat subscrit la corresponent subrogació de la hipoteca.

A 31-12-2002 el capital social està representat per 30.000 accions nominatives de 6’01 euros nominals cada una, totalment subscrites i desemborsades. Aquestes accions tenen iguals drets polítics i econòmics. Els accionistes de la societat són persones físiques.

El total de reserves ascendeix a 309.44’81 euros (36.060’73 reserva legal, 72.097’41 reserves per accions pròpies i 201.319’67 reserves voluntàries).

Deutes amb entitats de crèdit:

A curt termini / A llarg termini / Total

- Préstecs 61.986’21 / 241.347’14 / 303.333’35

- Pòlisses de crèdit 323.739’69 / 323.739’69

- Banque PSA Finance 161.400’55 / 161.400’55

Holding

- Deutes per interessos 6.429’77 / 6.429’77

Total: 553.556’22 / 241.347’14 / 794.903’36

 

En el cas de Banque PSA Finance Holding és la financiació especial a favor del concessionari com a conseqüència dels subministraments de vehicles nous i peces de recanvi realitzats en el marc del contracte de concessionari que hi ha amb Automóviles Citroën España SA.

 

Préstecs:

El detall de préstecs bancaris a 31-12-2002 és el següent:

Garantia / Últim venciment / Import inicial / Pendent al tancament

 

Caja de Ahorros de Granada Hipoteca /30/11/08 / 125.585’81 / 104.045’71

Caixa de Catalunya Préstec ICO / 20/06/06 / 60.101’21 / 43.410’00

Caixa de Sabadell Préstec ICO / 30/03/07 /168.283’39 / 108.486’29

Caixa de Catalunya Préstec ICO / 10/04/07 / 54.000’00 / 47.391’35 / Total: 303.333’35

 

El préstec hipotecari té garantia als locals comercials propietat de la societat i és amortitzable en quotes mensuals.

Pòlisses de crèdit:

El detall de les pòlisses de crèdit a 31-12-2002 és el següent:

Venciment / Límit / Import disposat

Caixa de Catalunya 27/11/03 / 300.506’05 / 162.476’73

BCH 29/11/03 / 150.000’00 / 575’67

Altres 20/02/03 / 210.000’00 / 160.687’29

Total: 660.506’05 / 323.739’69

 

Venciment dels deutes amb entitats de crèdit a llarg termini:

 

- 2004: 64.522’14 euros.

- 2005: 66.839’13 euros.

- 2006: 62.799’50 euros.

- 2007: 17.903’01 euros.

La resta: 17.903’01 euros.

Total: 241.347’14 euros

 

La societat ha mantingut operacions de tràfic i préstecs (a cobrar a curt termini) amb l’empresa del grup Vehicles Usats SL per 50.986’96 euros.

Creditors comercials:

 

- Proveïdors: 1.123.610’71 euros.

- Creditors per prestacions de serveis: 83.169’50

- Anticips de clients: 149.327’23

1.356.107’44

Serveis exteriors:

En aquest capítol de despeses hi ha:

- Transports 4.375’55

- Primes d’assegurances 17.858’98

- Serveis bancaris i 9.520’60

similars

- Publicitat, propaganda 43.908’75

i relacions públiques

 

L’administrador únic de la societat ha rebut 101.492’51 euros en concepte de sou en l’exercici 2002.

Les despeses ordinàries durant l’exercici 2002 amb l’objectiu de la protecció i millora del medi ambient ascendeixen a 3.315’31 euros (dels quals 1.469’55 són de recollida de substàncies orgàniques utilitzades com a dissolvents i 1.845’76 de recollida de residus de l’empresa).

L’auditoria dels comptes ha anat a càrrec de Manel Vilar Vinyeta, soci-auditor de comptes de BDO Audiberia.

En l’exercici 2002 el total dels ingressos d’explotació de la societat han estat de 8.474 mils d’euros amb un increment d’un 6% respecte dels 7.993 mils d’euros de l’exercici anterior. Amb això s’ha generat un benefici d’explotació de 113’1 mils d’euros, en els que ha tingut una notable influència la recuperació de saldos deudors que seguint un criteri de prudència havien estat provisionats en exercicis anteriors.

El resultat final després d’impostos ha representat un benefici de 53’9 mil euros i cash flow obtingut de 122’8 mils d’euros.

Les expectatives de cara al 2003 són positives esperant una millora tant en el nivell de facturació com de resultats, depenent sempre de l’evolució general del sector de l’automòbil.

A 31-12-2002 la societat té 2.999 accions pròpies que representen el 9’99% del capital social, adquirides per un preu total de 72.097’41 euros pagades a l’anterior titular de les accions Jaume Torras Planas. Així mateix la societat té constituida una reserva per un import igual al de les accions pròpies. Aquesta reserva és de caràcter indisponible en tant aquestes accions no siguin alienades o amortitzades per la societat.

L’administrador únic és Jaume Torras Planas.

 

 


Comments

No Comments